พระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

   

 

 

    เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63   ที่ บริเวณริมเขื่อนเทศบาล ตำบลธัญบุรี คลอง 7 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เทศบาลตำบลธัญบุรี จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 6-7  พัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลองร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ให้คลองมีประสิทธิภาพ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี  นายกฤษฏา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ และส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น