โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

 

 

    เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63  ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 63 แห่ง ผู้เข้าอบรม จำนวน 195 คน ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน

ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ ศ 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท พร้อมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น