เปิดงาน “โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63   ที่ สำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัด ปทุมธานี ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์” โดยมี นายสนั่น ล้ำประเสริฐ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี  นายประสิทธิ์  พัฒนสิทธิชีวิน ปลัดอาวุโส อำเภอลำลูกกา นายมงคล ธิดาธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

งาน “โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ประชาชน ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร มีความหลากหลายในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพชน จนถึงปัจจุบันโดยยังสามารถอนุรักษ์ปกปักษ์รักษาให้คงอยู่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายได้อย่างสงบสุข มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร เสมือนคนในครอบครัวเดียวกันตลอดมา

 

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น