เปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

   

 

 

    เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63  ที่ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม อาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  คณะพระสังฆ์และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพิธี

     การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี ๕ส นั้น สืบเนื่องจากการที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประสานความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด และชุมชน ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ยกระดับสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญาของวัด และชุมชน  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ภายใต้รูปแบบบูรณาการการดำเนินงานฯ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยดีงาม มาตามลำดับ

ส่งผลให้จังหวัดปทุมธานี ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสัปปายะอวอร์ด จังหวัดต้นแบบ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณูปการ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการฯ ในเชิงคุณภาพ และรองรับความสนใจ ในการเข้าศึกษาดูงานของวัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสื่อนวัตกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ การจัดแสดงกรณีศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อันจะนำไปสู่ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกอบรม บนฐานชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่อไป

 

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น