คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63  คณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ โรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานคณะทำงาน ฯ ในการลงพื้นที่พร้อมด้วย นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และคณะได้ลงพื้นที่ ณ บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid 19 ภายในโรงงานโดยได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และจังหวัดปทุมธานี อย่างเคร่งครัดต่อไปที่ วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถุงยังชีพ มีพระประสงค์จะประทานถุงยังชีพแก่บุคคลยากไร้และคนไร้บ้าน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยมี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อมอบแก่ นางจันทิมา บุศยรัตน์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ออกพื้นที่ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) โดยมีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึงตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนและ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แล้วในเวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ให้ผู้เดือดร้อนมาหยิบไปใช้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พร้อมทั้งเขียนข้อความให้กำลังใจให้ทุกๆคน

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น