ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63  ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2563 (ครั้ง ที่ 1 /2563) เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบการรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและในเวลาต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี (ศอ.ปส.จ.ปท.) ครั้งที่1/2563 โดยเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2563(4 ด้าน)
1. ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 2.ด้านการบำบัดยาเสพติด และการรายงานผลการดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดปทุมธานี
3.ด้านการปราบปรามยาเสพติด 4. ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 และผลการดำเนินงานของ ศป.ปส.อำเภอ (ผอ.ศป.ปส.อ. หรือผู้แทน) ทั้ง 7 อำเภอ โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น