เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63  ที่ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยมี นายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายหมวดโทเสริมวิทย์ สมบัติ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จากนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อไม่ให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้นประกอบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในปัจจุบัน เริ่มแพร่ขยายมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดให้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 110 คน โดยได้ มอบหมายให้ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และ อำเภอลำลูกกา ดำเนินการตั้งแต่ค้นหา การคัดกรอง และ นำส่งให้เข้าสู่กระบวนการของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ลด ละ การใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้ โดยการใช้ หลักการให้ความรัก ความเมตตา เสมือนพ่อปกครองลูกในการดำเนินการ และเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม เป็นขวัญให้กับครอบครัว สังคม และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ในกระบวนการศูนย์ฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 แผนกิจกรรมได้แก่ 1. การประเมินสภาพการเสพยาเสพติด 2.การสร้างสัมพันธภาพ 3.การพัฒนาตนเอง 4.เสริมทักษะการงานและอาชีพ และ5.ทักษะการตั้งเป้าหมาย และได้กำหนดให้นำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการโดยถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแนะนำ/แนะแนวอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อจุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพ หรือมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดมีสมาธิ มีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ได้รับการ สนับสนุนวิทยากรจาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี , โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น