พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดธัญบุรี พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rama 9 Museum” เป็นโครงการที่ริเริ่มเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณ ๑,๘๙๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการจัดสร้าง ภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอ คือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำไปแก้ปัญหา พระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก ด้วยมีเนื้อที่กว่า ๔๒ ไร่ นําเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ ในเชิงกระบวนการที่เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบนิเวศ โดยใช้การแก้ปัญหาตามสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันและการอยู่อยางยั่งยืนกับธรรมชาติ อันจะนําไปสู่การมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน ตามแนวคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑. OUR HOME นำเสนอเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จนเกิดสายพันธุ์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกมาจนถึงปัจจุบัน ๒. OUR LIFE นำเสนอเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ภายในชีวนิเวศต่าง ๆ ๗ แห่งทั่วโลก รวมทั้งเขตภูมินิเวศของประเทศไทย ๓. OUR KING นำเสนอหลักคิด หลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและในประชาคมโลก

“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่เดิมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๒๑๒๒

 

 

 

bwd  Set 1/4  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น