รองผู้ว่าราชการจังหวัด(4)

 
ประวัติ
วุฒิการศึกษา

 - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 - หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 49

 - โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยปกครอง รุ่นที่  55

 

ประวัติรับราชการ

 -  พ.ศ. 2530 นักพัฒนาชุมชน อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย
 -  พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
 -  พ.ศ. 2535 ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2536 ปลัดอำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 -  พ.ศ. 2544 ป้องกันจังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2546 ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2550 นายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 -  พ.ศ. 2552 นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 -  พ.ศ. 2553 นายอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2554 นายอำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2555 นายอำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

 -  พ.ศ. 2556 นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 -  พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดนนทบุรี
 -  พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   

 -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  (1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)