รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)

 
ประวัติ
ประวัติการศึกษา

 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามกำแหง

 - มัธยมปลาย Wood College New South Wales Australia

 - มัธยมต้น Saint Gabriel's College 

 

ประวัติการฝึกอบรม

 -  โรงเรียนปลัดอำเภอ
 -  โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 51
 -  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58
 -  หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (เสธ.อส.) ชุดที่ 18 
 -  หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 -  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
 -  หลักสูตร กพร. 1 รุ่น 5
 -  หลักสูตร ปยป.2 รุ่น 6
 -  หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63
 
 

 

ประวัติรับราชการ

 

 -  หัวหน้างานโครงการพิเศษ กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 -  ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 -  ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา
 -  ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านผือ และอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 -  จ่าจังหวัดอุดรธานี
 -  นายอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
 -  นายอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 -  นายอำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
 -  นายอำเภอไพปัง จังหวัดศรีสะเกษ
 -  นายอำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
 -  ผู้ตรวจราชการกรมเขต อีสาน เหนือ ใต้ และตะวันออก

 -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 

 เกียรติประวัติ

 

 -  ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ปี 2558