รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)

 
ประวัติ
วุฒิการศึกษา

 - ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2522)

 - ปริญาญาโท ด้านนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2529)

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

 - นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 46 (2543)

 - นักเรียนการปกครองระดับสูง รุ่นที่ 52 (2551)

 

ประวัติรับราชการ

 -  พ.ศ. 2545 นายอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 -  พ.ศ. 2547 นายอำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น
 -  พ.ศ. 2548 นายอำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ. 2551 นายอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

 -  พ.ศ. 2552 นายอำเภอศรีวิไล  จังหวัดหนองคาย  
 -  พ.ศ. 2553 นายอำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี
 -  พ.ศ. 2553 นายอำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี

 -  พ.ศ. 2555 นายอำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น
 -  พ.ศ. 2555 นายอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
 -  พ.ศ. 2558 นายอำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2559 นายอำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ. 2560 ปลัดจังหวัดขอนแก่น
 -  พ.ศ. 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี