ผวจ.ปทุมธานี ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี Pathum Thani Quality 2019 ปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62  ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี Pathum Thani Quality 2019 ปทุมธานี เมืองตลาด 4.0 ปทุมธานี เมืองนวัตกรรม ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวงสะอาด ปทุมธานี เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางนิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น