พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม และตลาดวัฒนธรรม ประจำปี 2562

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62  ที่ ตลาดระแหง 100 ปี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม และตลาดวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

 

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดปริมณฑล ที่มีความเจริญในด้านต่างๆ มากมาย เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค เป็นแหล่งเกษตรกรรม มีมหาวิทยาลัย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่สามารถผสมผสานอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ทั้งยังทรงคุณค่าไปด้วยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์อื่นๆ อันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวก ทำให้จังหวัดปทุมธานี เป็นเมืองการท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

ตลาด 100ปี ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ชายคลองระแหงต่อจากคลองพระอุดม ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและชาวจีน บ้านเรือนตลอดสองฝั่งคลองสร้างด้วยไม้ มีลักษณะเป็นห้องแถวเรียงต่อกันเป็นทางยาว ทัศนียภาพของบ้านเรือนและร้านค้าเก่าแก่ริมสองฝั่งคลอง ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารพื้นบ้าน ร้านอุปกรณ์ประมง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านขายขนมปัง ร้านขายยา ร้านขายของชำ ร้านก๋วยเตี๋ยว จะพบเห็นร่องรอยความโบราณความเก่าแก่ ที่อยู่เหนือกาลเวลา

หากแต่สิ่งที่ตลาดระแหงแตกต่างจากตลาดอื่น คือ บรรยากาศความเงียบสงบ ตลาดระแหงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง จังหวัดปทุมธานีจึงจัดงานถนนสายวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตลาด ๑๐๐ปีระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๒. เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า งานฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการนำมรดกภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เผยแพร่ภาพลักษณ์ของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน 

๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ผ่านการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม ให้เป็นที่แพร่หลายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน

 

การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม ประจำปี 2562 กำหนดระยะเวลาจัดงาน 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

(1) เดือนกุมภาพันธ์ ใช้รูปแบบการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย – จีน

(2) เดือนมีนาคม ใช้รูปแบบการจัดงานของดีอำเภอลาดหลุมแก้ว

(3) เดือนเมษายน ใช้รูปแบบการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น