พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์

   

 

 

    เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 62  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โครงการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัย และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ผ่านโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นต์ยนต์อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านองค์ความรู้ของบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังสามารถนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้เป็นสังคมนวัตกรรมตามนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๐ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่าง ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

สอศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอดทั้งในด้านปริมาณคุณภาพ โดยกระจายกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปี ๒๕๖๒ รวม ๓๐ ปี มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้นกว่า ๓๐,๐๐๐ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายสามารถพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำไปจดสิทธิบัตรกว่า ๖๐ ผลงาน และกำลังส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากกว่า ๔๐๐ ผลงาน ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ โดยนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในระดับจังหวัดและระดับภาค มาร่วมประกวดโดยจัดแบ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกเป็น ๙ ประเภท รวมผลงานที่นำมาประกวดและแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐ ผลงาน

นอกจากนี้ มีการจัดงานมหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ ๒๓ ภายใต้ชื่อ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่าง ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นนักคิด นักประดิษฐ์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งประเภทการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ โดยมีทีมหุ่นยนต์จากสถานศึกษา สังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภาค จำนวน ๑๖ ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (Asia-pacific Robocon Contest ๒๐๑๙) ที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน ๔๐ ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์เลยกู้ภัยอาชีวศึกษา มีจำนวน ๓๙ ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม มีจำนวน ๓๐ ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ มีจำนวน ๓๐ ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้ง การประกวดองค์ความรู้ "การนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ" จำนวน ๒๐ ทีม

โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พันเอกคณธัช มากท้วม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ ฯ

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น