ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก. บ. จ.) จังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 2/2562

   

 

 

    เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก. บ. จ.) จังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 2/2562เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561 งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแจ้งเสนอเรื่องเพื่อทราบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น