พิธี“สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง” (ปทุมธรรมทูบีฯ ปีที่5)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62ที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี“สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง” (ปทุมธรรมทูบีฯ ปีที่5) ประจำปี2562 ของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายเกษม ธุวพาณิชยานันท์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้กระบวนการสร้างความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชนกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “ เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ”

จังหวัดปทุมธานีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ด้วยสำนึกในนพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยเยาวชนชาวไทยให้ห่างไกลยาเสพติดโดยมีการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโยบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ากับภารกิจที่ทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนบูรณาการแผนงานงบประมาณจากทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๓ หลักยุทธศาสตร์ของโครงการนวน

สำหรับการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานีโดยใช้ชื่อกิจกรรม“ ปทุมธรรมทูบี” สืบเนื่องจากพลังแห่งความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไลและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมที่ได้แสดงพลังในการเป็นชมรมต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนชมรมน้องใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืนอีกทั้งพลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีจำนวน ๗ หน่วยงานตกลงร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีประจำจังหวัดปทุมธานี

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น