เปิดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9

   

 

 

    เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 ที ลาดจอดรถหน้าตลาดผลไม้รวม ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9 พร้อมด้วย นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนเข้าร่วมพิธี

จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งผลิตกล้วยหอมทองที่สำคัญของประเทศมี ปริมาณผลผลิตกล้วยหอมทองทั้งสิ้น 42,213 ตัน จำนวนพื้นที่เพาะปลูก 21,368 ไร่ ซึ่งถือว่ามีพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยและมีตลาดกลางสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดไทที่มีบทบาทสำคัญช่วยกระจายผลผลิตกล้วยหอมไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมในจังหวัดปทุมธานีกว่า 1,622 ล้านบาท ได้มีการนำนวัตกรรมต่างๆ เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล

การจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่9 เป็นการตอกย้ำชื่อเสียงการผลิตกล้วยหอมที่มีคุณภาพของจังหวัดปทุมธานีและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวขึ้นสู้การเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ในอนาคตจะช่วยสร้างความย่งยืนและแตกต่างให้แก่กล้วยหอมในจังหวัดปทุมธานี ตามแนวทาง ตลาดไทยสู่ตลาดโลก ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดกล้วยหอม การประกวดทอดกล้วยหอม การแข่งขันกินกล้วยหอม นิทรรศการแสดงนวัตกรรมจากกล้วยและอื่น

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น