เปิดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

   

 

 

    เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61 ที่ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้กรอบแนวทาง การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งหมด 12 วัด ประกอบด้วย วัดเทียนถวาย วัดชินวรารามวรวิหาร วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดบางคูวัดใน วัดบางหลวง วัดเดื่อ วัดเปรมประชา วัดมะขาม วัดโบสถ์ วัดราษฏร์ศรัทธาทำ และวัดเสด็จ และขับเคลื่อนการดำเนินการของวัดต้นแบบในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา จำนวนมาก

โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ซึ่งเป็นขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการขับเคลื่อนอยู่ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันกัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองและรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ผ่านกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ และสำหรับปฏิบัติธรรม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน ประชาชน โดยวัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น